Regulamin zamawiania

Artykuł 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z elektronicznego systemu zamówień e-RoyalCatering.pl, zwanego dalej Sklepem, działającego
  w ramach Royal Catering / Royal Group Sp. z o.o. w Warszawie.
 2. Dla wygody naszych Klientów korzystanie z oferty Royal Catering może być organizowane za pośrednictwem serwisu internetowego
  www.e-royalcatering.pl, a w szczególności zamówienie świadczenia przez Usługodawcę usług w postaci asortymentu słodkiego i słonego menu oferowanego w ramach Sklepu.
 3. W ramach Regulaminu przez Usługodawcę rozumieć należy Royal Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy Al. Rzeczypospolitej 2 / 95 KRS 0000460824, NIP 9512366654,
  REGON 146659094. Kontakt e-mail: catering@royal-catering.pl, telefoniczny: +48 22 225 27 97
 4. Niniejszy Regulamin dotyczy usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klientów: podmiotów będących przedsiębiorcami, jak i na rzecz Klientów mających status konsumenta, zwanych dalej Konsumentami. Każdorazowo, gdy mowa jest o Kliencie, Regulamin ma na myśli zarówno Klienta przedsiębiorcę, jak i Klienta Konsumenta. Jeśli Regulamin posługuje się pojęciem Konsument, ma na myśli wyłącznie Klienta mającego status konsumenta, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Tym samym za Konsumenta uznawana będzie osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z Konsumenta działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi przed złożeniem zamówienia na usługi regulamin serwisu internetowego www.e-royalcatering.pl
 6. W ramach Regulaminu przez Serwis internetowy Strony rozumieć będą stronę internetową dostępna pod adresem www.e-royalcatering.pl

Artykuł 2

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu internetowego umożliwia Klientowi złożenie zamówienia na asortyment oferowany przez Usługodawcę w ramach Sklepu.
 2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego realizowane jest w następujących etapach:
  a/ Klient dokonuje wyboru asortymentu na stronie internetowej www.e-royalcatering.pl;
  b/Klient wybiera opcję: odbiór osobisty lub dostawa. Odbiór osobisty realizowany jest z ul. Korkowej 47, 04-502 Warszawa
  c/Klient podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia – imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu, adres dostawy (jeśli zamówienie realizowane jest z dostawą) oraz opcjonalnie dane do faktury;
  d/ Klient potwierdza Zamówienie poprzez kliknięcie klawisza „Zamawiam i Płacę”
  e/Klient przekierowany jest na stronę operatora systemu płatności PayNow i dokonuje płatności za Zamówienie;
  f/Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail wysłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
  h/ Potwierdzenie zamówienia należy okazać w formie drukowanej lub w formie elektronicznej, na ekranie telefonu, tabletu lub innego podobnego urządzenia przy odbiorze Posiłku w ustalonym terminie.
 3. Złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Serwisu internetowego jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Usługodawcą, a Klientem umowy.
 4. Złożenie Zamówienia powinno nastąpić najpóźniej na 48 godziny przed terminem odbioru Zamówienia (o ile na dany termin dostępne są jeszcze usługi).

Artykuł 3

 1. Koszty realizacji usługi obejmuje koszt zamówionego asortymentu oraz koszt dostawy w przypadku wybrania tej opcji.
 2. Koszt Posiłku oferowanego przez Usługodawcę jest podany w Serwisie internetowym.
 3. Wszelkie wartości pieniężne podane w Serwisie internetowym oznaczają kwoty brutto, tj. stanowią cenę do zapłaty, wraz z wszystkimi obciążeniami, w tym podatkiem od towarów i usług.
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 5. Przy odbiorze Zamówienia otrzymują Państwo paragon fiskalny lub fakturę VAT.

Artykuł 4

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Konsumentowi produktu przez Usługodawcę. Takie prawo przysługuje bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem przepisów ustawy i postanowień niniejszego artykułu.
 2. Powyższe prawo odstąpienia bez podania przyczyny nie przysługuje w przypadku nabycia przez Konsumenta produktów ulegających szybkiemu zepsuciu, mających krótki termin przydatności do użycia, produktów niefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Tym samym Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Usługodawcą m.in. w odniesieniu do świeżych produktów żywnościowych, w szczególności posiłków przygotowywanych przez catering.
 3. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania usługi.
 4. Reklamację należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi.
 5. Reklamację można złożyć:
  a/ pisemnie na adres Usługodawcy, przy czym dla zachowania terminu liczy się data stempla pocztowego;
  b/ drogą elektroniczną na adres e-mail, przy czym dla zachowania terminu liczy się moment wpływu wiadomości do systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Usługodawca ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, od momentu wpływu zgłoszenia reklamacyjnego.

Artykuł 5

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Royal Group Sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie (02-972) przy Al. Rzeczypospolitej 2/95 NIP 9512366654
 2. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną pod adresem https://e-royalcatering.pl/polityka-prywatnosci
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Klienta w związku z świadczeniem usług, wyłącznie w celu realizacji tych usług.
 5. Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie Polityki Prywatności należy kierować na adres catering@royal-catering.pl
 6. Regulamin obowiązuje od 01.10.2020 r.
 7. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć pomiędzy Usługodawcą a Klientem, których Strony nie rozstrzygną polubownie, będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś kodeksu cywilnego.

Kontakt

Royal Group sp. z o.o.
ul Korkowa 47
04-502 Warszawa
tel. +48 22 225 27 97

  0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu